Monday, July 22, 2024

นโยบาย Cookie

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านหรือผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลหรืออำนาจปกครองของท่าน เช่น ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะรวมเรียกว่า “ท่าน”) กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนเข้าใช้บริการ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ www.salayahospital.co.th  หรือแอพพลิเคชั่นอื่นใดที่โรงพยาบาลศาลายาจะจัดให้มีขึ้นในอนาคต (“เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาลศาลายา”) และรวมถึงการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของเรา หรือการได้รับข้อมูลในทางอื่น ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะรวมเรียกว่า “บริการของโรงพยาบาลศาลายา”

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นใดที่เรามิได้เป็นผู้จัดทำ ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น หรือการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลศาลายา โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว โรงพยาบาลศาลายาจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ (รวมถึงเพื่อป้องกัน ติดตามหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน) และในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลศาลายา

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับการให้บริการของโรงพยาบาลศาลายานั้นเป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือส่ง หรืออัพโหลด เพื่อเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลศาลายา รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงจากระบบฐานข้อมูลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศาลายา ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาลศาลายา

ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น เลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

ข้อมูลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค

ประวัติข้อมูลการแพ้ยา และประวัติผลข้างเคียงจากยา

ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม อัพเดท ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลของท่าน การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการสมิติเวช หรือข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านบริการของสมิติเวช รวมถึงการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อพัฒนาบริการของสมิติเวชให้สามารถตอบสนองต่อการใช้บริการและวัตถุประสงค์การใช้บริการดังกล่าวของท่านให้ครอบคลุมที่สุด

นอกจากนี้ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อแนะนำสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ของเราที่ท่านอาจสนใจ หรือที่เราคิดว่าสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ นั้นเหมาะสมกับท่าน และเราจะนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ต่อท่านโดยผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านได้แจ้งต่อเรา

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านไว้ในระบบของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่โรงพยาบาลได้จัดทำหรือแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่มีข้อมูลดังกล่าว อันเป็นระยะเวลาที่พึงคาดหมายว่าจะใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยและติดตามอาการหลังได้รับการรักษา หรืออาจมากกว่าระยะเวลาดังกล่าวในกรณีที่โรงพยาบาลยังสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของโรงพยาบาลต่อไป

บุคคลใดบ้างที่เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่าน และเหตุผลของการเปิดเผยข้อมูล

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่สถานพยาบาลอื่นในกลุ่มโรงพยาบาลศาลายา เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือเปิดเผยแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลแทนสมิติเวชทางด้าน การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของโรงพยาบาลศาลายา โดยเรามีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่ท่านอนุญาต โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลเพียงเท่าที่ท่านได้อนุญาตไว้เท่านั้น เช่น บริษัทประกันหรือคู่ค้าของเรา เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการเคลมประกัน หรือรับบริการอื่นใดของคู่ค้าของเราที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือบริการเสริมอื่น ๆ โดยจะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับด้วย

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ

เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งเราได้เข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างเต็มความสามารถแล้ว

เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เราจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ในการให้บริการทางการแพทย์บางประเภทภายใต้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาลศาลายา เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว กับนิติบุคคล ซึ่งเราได้เข้าทำสัญญากับนิติบุคคลดังกล่าว ด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างเต็มความสามารถแล้ว

นอกจากนี้ เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เฉพาะบุคลากร หรือพนักงานของเราที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลของท่าน เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรือบริการอำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการทางการแพทย์และบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและดีที่สุดจากกลุ่มโรงพยาบาลศาลายา

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูล หรือขอให้เราอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านได้

ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้อนุญาตไว้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าการระงับหรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของท่านนั้น อาจส่งผลทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบางส่วนของบริการ หรืออาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์และการบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ภายใต้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น หรือการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลศาลายา

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อได้ที่

บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จำกัด
95 หมู่ 3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ Call center : 0-2889-2601-3 กด 0
อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

การเปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นในเบราว์เซอร์ เพื่อให้เราสามารถจัดเก็บการตั้งค่าที่คุณต้องการได้

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นแก่คุณ ข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ และทำหน้าที่ต่างๆเช่นการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสำหรับคุณเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลเชิงลึกว่าส่วนใด ของเว็บไซต์ที่คุณคิดว่าน่าสนใจ และมีประโยชน์มากที่สุด คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้โดยคลิกที่นี่

นโยบาย Cookie

ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ https://www.salayahospital.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร และรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการท่องเว็บไซต์ https://www.salayahospital.co.th นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookies คืออะไร

Cookies เป็นไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้ประโยชน์ของ Cookies

เราใช้ Cookies เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

วามหลากหลายและการทำงานของ Cookies

เราใช้ Cookies 4 ประเภทในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของท่านได้

• Cookies ประเภทจำเป็นถาวร Cookies ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน Cookies ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของท่าน

• Cookies ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน Cookies ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

• Cookies ประเภทการทำงาน Cookies ประเภทนี้ใช้จดจำคุณลักษณะต่างๆที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ละใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

• Cookies เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari for ios

Chrome for android

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อประสบการณ์อย่างเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งาน หากท่านดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เราจะถือว่าท่านยินยอมรับคุกกี้ทุกประเภทบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา นโยบายคุกกี้