Monday, July 22, 2024

 

 

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ( Nursing Home )

การบริการ

     การบริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะเจ็บป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลขั้นต้น ได้แก่ การป้องกัน / ให้อาหารทางสายยางการทำความสะอาดร่างกาย การเคลื่อนไหว ( การพลิกตัว การพยุงเดิน ) การดูแลการขับถ่าย ไม่จำกัดอายุ และเพศ ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ


ประเภทของผู้รับบริการ

     ต้องได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ประจำศูนย์ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้


 

การซักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองผู้รับบริการ

 1. การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการชุด LAB พื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
 2. การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 3. การประเมินสุขภาพจิต
 4. การประเมินสถานะทางสังคม ได้แก่ ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลใกล้ชิด
 5. ประวัติการรับประทานยา
 6. การวัดความดันโลหิต
 7. การตรวจร่างกายเบื้องต้น

 

บรรยากาศภายในห้องพัก

                                                                                

       

                                                                                     

         

                                                                                      

        


เอกสารที่ต้องนำมาในวันทำสัญญา

 1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ป่วย
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้รับผิดชอบ
 3. ประวัติการรักษา ( ถ้ามี )

* เอกสารทั้ง 3 รายการต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 


                                                                      การดูแลระหว่างพักในโรงพยาบาล

                   

 1. การดูแลสุขภาพอนามัยได้แก่การทำความสะอาดร่างกายวันละ 1 - 2 ครั้ง
 2. การได้่รับอาหาร ได้แก่ การให้อาหารทางสายยาง / การป้องอาหาร
 3. การให้ยารับประทานประจำตัว
 4. การดูแลระบบการขับถ่าย ได้แก่ การดูแลการขับปัสสาวะ อุจจาระ ดูดเสมหะ
 5. การดูแลการเคลื่อนไหว เช่น การพลิกตัวทุกๆ 2 ชั่วโมง การจัดท่านั่ง ท่านอน การเคลื่อนย้าย การนำชมสวนหย่อม
 6. การตรวจเช็คสัญญาณชีพวันละ 2 ครั้ง
 7. พยาบาลเยี่ยมทุก 2 ชั่วโมง
 8. แพทย์เยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้ามีอาการผิดปกติตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 9. กิจกรรมประจำวัน

โรงพยาบาลศาลายา ( ศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม )

สนใจติดต่อ โทร. 0-2889-2601 - 3 ต่อ 129  หรือ ต่อ 232  บุญฑริก หรือ พรสุนีย์

 

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อประสบการณ์อย่างเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งาน หากท่านดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เราจะถือว่าท่านยินยอมรับคุกกี้ทุกประเภทบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา นโยบายคุกกี้