Monday, July 22, 2024

 

 

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

    - เป็นการตรวจความสามารถของตาที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการใช้สายตากับงานละเอียด งานที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ งานที่ต้องแยกความแตกต่างของสี งานที่ต้องใช้สายตาวันละหลายๆ ชั่วโมง (งานเอกสาร หรือ คอมพิวเตอร์)

              

 

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

               

 

ตรวจสมรรถภาพปอด

    - เป็นการตรวจที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในกระบวนการวินิจฉัย, ประเมินและติดตามผลการรักษาโรค ระบบการหายใจ เช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอด จากการทำงาน เป็นต้น 

    

 

ผลงานที่ผ่านมาบางส่วน 

Thai Cargo การบินไทย  << คลิกเลย  

บริษัท สิริ ฟู้ดส์ จำกัด  << คลิกเลย

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด << คลิกเลย

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

คุณลือชัย พึ่งมั่น ( รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ )

โทร. 02-8892601-3 ต่อ 112 หรือ 089-404-5101

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อประสบการณ์อย่างเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งาน หากท่านดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เราจะถือว่าท่านยินยอมรับคุกกี้ทุกประเภทบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา นโยบายคุกกี้