Monday, July 22, 2024

กายภาพบำบัด

    กายภาพบำบัด  เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ

    การป้องกัน การแก้ไขและการรักษา  การเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

    กายภาพบำบัด ( Physical Therapy ) เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและสภาวะของโรคที่เกิดขึ้นในทุกช่วงชีวิต  กายภาพบำบัดจะกระทำโดยนักกายภาพบำบัดหรือผู้ช่วยนักกายภาพ ภายใต้การดูแลและแนวทางของนักกายภาพบำบัด

    งานกายภาพบำบัด ของโรงพยาบาลศาลายา

            ส่วนใหญ่ ลักษณะงานทางกายภาพบำบัด เป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยประเภทผู้สูงอายุ  ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบหลอดเลือดและปอด ผู้ป่วยเด็ก ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่้วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

            การรักษาทางกายภาพบำบัด

            แพทย์ เป็นผู้ตรวจประเมินทางด้านการแพทย์ และส่งรักษาทางกายภาพบำบัด

            นักกายภาพบำบัด จะใช้ประวัติทางการรักษาและข้อมูลการตรวจร่างกาย เพื่อประกอบการวินิจฉัยและให้การรักษา   ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาแทรกซ้อนประเมินความสามารถและแก้ไขเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้กิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม

            ลักษณะสถานที่ในการทำกายภาพบำบัด

            สถานที่ : อยู่ชั้น 2            เตียงทำการรักษาทั้งหมด 4 เตียง 

            อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการออกกำลังกายหลายชนิด ปลอดภัยในการรักษา

            ที่แผนกกายภาพของโรงพยาบาลศาลายา เน้นการทำกายภาพในที่โล่งไม่มีม่านกั้น เนื่องจากการดูแลทางการรักษา จะได้ปลอดภัยต่อผู้ป่วย

          

          

          

           

                                     

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อประสบการณ์อย่างเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งาน หากท่านดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เราจะถือว่าท่านยินยอมรับคุกกี้ทุกประเภทบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา นโยบายคุกกี้