Thursday, April 15, 2021

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

    เป็นการตรวจร่างกายแบบมาตรฐานทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 25 ปี หรือผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาหรือเริ่มทำงาน